Aktulne "Zmluvy" pre rok 2016


Zmluvy:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy s zverejovan v Centrlnom registry zmlv (vi. niie).


Centrlny register zmlv
Centrlny register zmlv (CRZ) je zoznamom zmlv uzatvorench ministerstvami, strednmi orgnmi ttnej sprvy, verejnoprvnymi intitciami a podriadenmi organizciami tchto intitci, od 1.1.2011. Poda zkona 546/2010 nadobda takto zmluva innos de po zverejnen v CRZ.
Zmluvy uzatvoren do 31.12.2011 njdete v starom zozname zmlv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".