Aktulne "Zmluvy" pre rok 2011


Zmluvy:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenskch korunch (Sk) je vsledn suma prepotan konverznm kurzom 30,1260.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.


Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20

slo zmluvy Nzov / Partner Dtum   vystavenia Suma
01/2012/SZ/IHPE  

Zmluva o dielo è.01/2012/SZ/IHPA na dervis zdvíhacích zariadení
IHPE s.r.o.
Eisnerova 21, 84107 Bratislava

30.12.2011-- 
02/2012/SZ/IHPE  

Zmluva o dielo è.02/2012/SZ/IHPA na dervis zdvíhacích zariadení
IHPE s.r.o.
Eisnerova 21, 84107 Bratislava

30.12.2011-- 
  

Zmluva o dielo ARRA - Analýza medzinárodnej akceptovate¾nosti èasopisov SAV
ARRA,Bárdo?ova 2/A,Bratislava
, 83101 Bratislava

19.12.20119000 
  

Zmluva o dielo - Pavilón materiálových vied, Watsonova 47, Košice
Grafia
Jakobyho 4, 40 Ko?ice

14.12.201111760 
  

Primaciálny palác: prenájom miestností
Hlavné mesto SR BA
Primaciálne nám.1, 81499 

01.12.2011
  

Zmluva o dielo
GARANT PARTNER legal s. r. o.
Koceľova 9, 82108 Bratislava

30.11.20119790 
 

Ubytovanie DNV 1.8.2011 - 31.10.2011

02.11.2011
12/UZ/2011/3  

Overovanie a zdokona¾ovanie nových techník pre ve¾kochovy bodaviek Glossina palpalis gambiensis a pre dia¾kovú dopravu lietavého materiálu na podporu tsetse SIT v oblasti západnej Afriky
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava

26.10.20112666 
11/UZ/2011/3  

Chov kolónie samíc do poètu 50 000 Glossina palpalis gambiensis
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava

26.10.20111666 
13/FU/2011/3  

Optimalizácia plazmových nanoštruktúr pre zvýšený záchyt svetla v nových fotovoltických prvkoch
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

25.10.20114000 
10/CHU/2011/3  

Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály COST CM 1101
Chemický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 84538 Bratislava

21.10.20112333 
06/FU/2011/3  

Fundamentálne problémy kvantovej fyziky
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

20.10.20112600 
09/UEt/2011/3  

Ochrana a rozvoj dedièstva ¾udovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK (è. p.3CE296P4)
Ústav etnológie SAV
KLemensova 19, 81364 Bratislava

20.10.20112666 
04/UI/2011/3  

Virtuálne podniky zasieované navzájom prepojenými službami(VENIS)
Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

20.10.20111333 
07/ArU/2011/3  

Európske hrady ako centrá kultúrnej vymeny v stredoveku
Archeologický ústav SAV
Akademická 2, 94921 Nitra

19.10.20112660 
14/UPo/2011/3  

Európska sie pre umelé svaly
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 84236 

18.10.20114333 
08/USTARCH/2011/3  

Architektúra totalitných režimov 20. storoèia v mestskom manažmente
Ústav stavebníctva architektúr
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

18.10.20114000 
03/UACH/2011/3  

Funkèné nitridy pre využitie v energetike
Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava

18.10.201110902 
01/EU/2011/3  

Detekèný systém mäkkého rtg žiarenia a neutrónov na báze polovodièových zlúèenín pre diagnostiku horúcej plazmy
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

18.10.20117538 
02/EU/2011/3  

Vývoj nových supravodivých káblov pre DEMO
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

18.10.20115024 
 
sp Strana  z 11 alejPoznmka: M  - znak uvdza, e sa jedn o zahranin Zmluvy.