Aktulne "Objednvky" pre rok 2016


Objednvky:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.Databza neobsahuje iadne poloky pre organizciu - Úrad Slovenskej akadémie vied.

slo objednvky Popis / Partner Dtum   vystavenia


Poznmka: M  - znak uvdza, e sa jedn o zahranin Objednvky.