Aktulne "Faktry" pre rok 2013


Faktry:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.

Faktry su zverejnen ako xml vstup. Po kliknut na odkaz dolu sa Vm zobraz celkov zoznam faktr za rok 2013.