Referát projektov VEGAČinnosť referátu riadi vedúci odboru vedy a výskumu.

  Referát:
 • zabezpečuje práce súvisiace s činnosťou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV (ďalej len VEGA) za SAV,
 • vykonáva správcu agendy VEGA za SAV,
 • vykonáva kontrolnú činnosť dokumentácie projektov VEGA,
 • vykonáva rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA,
 • v spolupráci s Odborom informačno-komunikačných technológií spravuje informačný systém e-VEGA,
 • zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV vo výskumnej oblasti
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty VEGA a ostatné domáce projekty, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • v spolupráci s ďalšími útvarmi Ú SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie vedeckých a vedecko-technických projektov okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • plní ďalšie úlohy v rozsahu náplne činnosti odboru podľa pokynov vedúceho odboru.  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Ivan Zvara
Telefón:  +421 2 57510 175
Fax:  02/57510609
E-mail:  zvara@up.upsav.sk
Komisia VEGA 3,4,8,9


Denisa Igazová
Telefón:  02/ 57510 172
Fax:  02/ 57510 609
E-mail:  igazova@up.upsav.sk


Ing. Radomír Ledník
Telefón:  02/ 57510 240
E-mail:  lednik@up.upsav.sk
Komisia VEGA 1,2,5,6,7


Ing. Dana Zegerová
Telefón:  02/ 57510 185
E-mail:  zegerova@up.upsav.sk
Komisia VEGA 10,11,12,13