Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor medzinárodnej spolupráceČinnosť odboru medzinárodnej spolupráce riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený

podpredsedovi SAV pre zahraničné styky.

 

Odbor:

• koncepčne a organizačne zabezpečuje úlohy SAV v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVS),

• zabezpečuje agendu medzi akademických dohôd o spolupráci SAV so zahraničnými partnermi,

• pripravuje a zabezpečuje plán recipročných vyslaní a prijatí v rámci centrálnych dohôd o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SAV do zahraničia,

• eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV a devízové vyslania predstaviteľov SAV do zahraničia,

• eviduje bilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV nadväzujúce na centrálne dohody o MVS SAV,

• v spolupráci s funkcionármi P SAV zabezpečuje medzinárodné rokovania na úrovni P SAV a prijatia pozvaných zahraničných hostí,

• eviduje správy o vyslaniach v rámci centrálnych dohôd a správy zo zahraničných ciest predstaviteľov SAV a sleduje náklady týchto ciest,

• zabezpečuje činnosť a agendu Komisie SAV pre zahraničné styky,

• zabezpečuje metodické usmerňovanie vedeckých organizácií SAV v oblasti svojej pôsobnosti,

• pre Predsedníctvo SAV vypracováva priebežné a celoročné hodnotenia MVS SAV,

• eviduje vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou organizované vedeckými organizáciami SAV,

• v oblasti zahraničných stykov koordinuje súčinnosť SAV s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami v SR a sprostredkováva kontakty SAV so zastupiteľskými úradmi v SR a v zahraničí,

• eviduje Národné komitéty SR a pripravuje podklady pre úhradu ich členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.

• zabezpečuje agendu členstva SAV v ISC, ALLEA, EASAC, IAP, a i.,

• zabezpečuje agendu účasti SAV v rámcových programoch Európskej únie, vo vedeckom programe NATO, COST a i.,

• poskytuje informovanosť a servis pre príslušné organizácie SAV o programoch, výzvach, podmienkach a projektoch v oblasti MVS,

• v súčinnosti s Odborom vedy a výskumu a ETO Ú SAV eviduje multilaterálne medzinárodné projekty vedeckých organizácií SAV a vypracováva podklady pre ich financovanie zo štátneho rozpočtu,

• hospodári s pridelenými prostriedkami vyčlenenými na zahraničné styky SAV,

• zabezpečuje program spoločných výskumných projektov SAV (Joint Research Projects - JRP)  zameraný na podporu a rozvoj spolupráce s ekonomicky/výskumne vyspelými krajinami,

• poskytuje informácie k programu Horizont 2020, vrátane ich zverejňovania na webovej stránke SAV,

• koordinuje a zabezpečuje účasť SAV v programe ERA-NET,

• poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre ostatné vedecké inštitúcie v SR.

 

Odbor medzinárodnej spolupráce sa organizačne delí na:

1) Referát bilaterálnej spolupráce,

2) Referát medzinárodných projektov,

Ing. Katarína Bibová
Telefón:  02/ 57510 136
E-mail:  bibova (at) up.upsav.sk

Mgr. Zuzana Černáková, PhD
Telefón:  02/57510118
E-mail:  cernakova (at) up.upsav.sk

PhDr. Ľudmila  Dolná, Phd.
Telefón:  02/57510 179
E-mail:  dolna (at) up.upsav.sk

Mgr. František Fundárek, CSc.
Telefón:  02/ 57510 138
Fax:  02/ 57510 602
E-mail:  fundarek (at) up.upsav.sk

Mgr.  Lucia Kürthiová
Telefón:  02 / 57510 139
E-mail:  kurthiova (at) up.upsav.sk

Mgr. Martin Novák, PhD.
Telefón:  02/ 57510179
E-mail:  mnovak (at) up.upsav.sk

Ing. Zuzana Panisová
Telefón:  02/57510245
E-mail:  panisova (at) up.upsav.sk