Odbor vedy a výskumuČinnosť Odboru vedy a výskumu riadi vedúci odboru a v oblasti vednej politiky odbor metodicky usmerňuje podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie. Odbor vedy a výskumu sa organizačne člení na Referát projektov VEGA, Referát podpory výskumu a Inštitút strategických analýz.

 

Odbor:

 • zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV;
 • podieľa sa na príprave dokumentov o prioritách SAV v oblasti vedy a výskumu a vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti priorít základného a orientovaného výskumu a jeho financovania v SAV;
 • zabezpečuje prípravu metodických, koncepčných, analytických a evaluačných materiálov v príslušnej oblasti, zabezpečuje ich pripomienkovanie;
 • zabezpečuje prípravu informácií o vybraných vedeckých a výskumných projektoch
 • riešených v organizáciách SA V a o dosiahnutých výsledkoch pri ich riešení pre potreby Predsedníctva SAV a vo vzťahu k príslušným vládnym orgánom (decíznu sféru);
 • zabezpečuje účasť na pripomienkovom konaní materiálov za SAV, resp. ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú vedy a techniky;
 • zabezpečuje spoluprácu za SAV s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • a s ostatnými rezortmi SR v oblasti úloh vedy a techniky;
 • spolupracuje na zabezpečovaní analýzy návrhu, koncepcií riešenia, prípravy architektúry a celkového riešenia informačného systému o vedeckých projektoch v SAV, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Participuje na implementácii úprav informačného systému vyplývajúcich z legislatívnych zmien;
 • poskytuje poradenskú činnosť pre organizácie SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • podieľa sa na propagácii vedy a výskumu a propagácii dosiahnutých výsledkov;
 • spracováva podklady o domácich vedeckých projektoch do výročnej správy SAV;
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SA V za projekty v pôsobnosti odboru;
 • spolupracuje pri rozpise rozpočtu na projekty SAV v pôsobnosti organizačných zložiek odboru;
 • v spolupráci s ďalšími útvarmi Úradu SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie projektov v pôsobnosti odboru.

 

Odbor vedy a výskumu tvoria 3 referáty:
   - Referát projektov VEGA
   - Referát podpory výskumu 
   - Inštitút strategických analýz

 

web stránka www.vega.sav.sk

elektronický systém e-VEGA  https://e-vega.sav.sk

   Vedúci/a odboru, referátu:

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Telefón:  02/ 57510 264
E-mail:  hrabovska (at) up.upsav.sk


Juraj Draxler
Telefón:  02/ 57510 264
E-mail:  draxler (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková
Telefón:  02/ 57510 163
E-mail:  hrabovska-palikova (at) up.upsav.sk


Denisa Igazová
Telefón:  02/ 57510 172
Fax:  02/ 57510 609
E-mail:  igazova (at) up.upsav.sk


Ing. Eva Krištofová
Telefón:  02/ 57510 220
E-mail:  kristofova (at) up.upsav.sk


Ing. Radomír Ledník
Telefón:  02/ 57510 240
E-mail:  lednik (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 1,2,5,7


PhDr. Tomáš Michalek
Telefón:  02/ 57510 246
E-mail:  michalek (at) up.upsav.sk


Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
Telefón:  02 / 57510123
E-mail:  remiarova (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 6


Ing. Dana Zegerová
Telefón:  02/ 57510 185
E-mail:  zegerova (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 10,11,12,13


Ing. Ivan Zvara
Telefón:  +421 2 57510 175
Fax:  02/57510609
E-mail:  zvara (at) up.upsav.sk
Komisia VEGA 3,4,8,9