Odbor kontrolyČinnosť Odboru kontroly riadi vedúci odboru, ktorý je priamo podriadený predsedovi SAV.

  Odbor:
 • v súlade s platným zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizuje následnú finančnú kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied s celorepublikovou pôsobnosťou,
 • v rámci plánovaných i mimoriadnych následných finančných kontrol kontroluje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, ako aj interných predpisov vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách SAV,
 • vypracováva koncepciu kontrolnej činnosti SAV, stanovuje priority jej zamerania, plány a časové harmonogramy kontrolnej činnosti,
 • na základe výsledkov kontrolnej činnosti vypracováva výsledné správy, analýzy a špecializované odborné stanoviská, ktoré po prerokovaní so zodpovednými zamestnancami predkladá predsedovi SAV a následne na zasadnutie Predsedníctva SAV,
 • v rámci koordinačnej činnosti zabezpečuje účinný vnútorný kontrolný systém v rámci SAV,
 • v oblasti kontrolných zistení metodicky usmerňuje zodpovedných zamestnancov pri dodržiavaní platných právnych predpisov,
 • pri realizácií kontrol plnenia opatrení preveruje dodržiavanie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ako aj ich účinnosť,
 • spolupracuje s vonkajšími kontrolnými orgánmi (Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, správy finančnej kontroly a ďalšie) a predkladá im odborné stanoviská a analýzy kontrolných zistení,
 • v prípade porušenia finančnej disciplíny plní oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • v súlade s platným zákonom o sťažnostiach realizuje šetrenie sťažností a podnetov, dbá na ich včasné a objektívne prešetrenie, vedie kompletnú evidenciu a dokumentáciu uvedenej agendy.  Vedúci/a odboru, referátu:

Ing. Katarína Bábiková
Telefón:  02/ 57510 198
E-mail:  babikova (at) up.upsav.sk


Ing. Anna Lazárová
Telefón:  02/ 57510 199
E-mail:  lazarova (at) up.upsav.sk