Sekretariát Predsedu SAVČinnosť Sekretariátu Predsedu SAV riadi vedúci sekretariátu, ktorý je priamo podriadený predsedovi SAV.

 

  Sekretariát:
 • po odbornej a organizačnej stránke zabezpečuje zasadnutia Predsedníctva SAV, Vedeckej rady SAV, Snemu SAV a Výboru Snemu SAV,
 • samostatne spracováva pre Predsedníctvo SAV a Vedeckú radu SAV správy a odborné stanoviská
 • vypracováva zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva SAV a Vedeckej rady SAV,
 • eviduje a kontroluje plnenie uznesení Predsedníctva SAV a Vedeckej rady SAV,
 • spolupracuje pri tvorbe základných koncepčných, analytických a strategických materiálov akadémie,
 • zabezpečuje kontakt SAV s NR SR a jej výbormi, s Úradom vlády SR, s ministerstvami, ostatnými orgánmi štátnej správy a poradnými orgánmi vlády a so Slovenskou rektorskou konferenciou,
 • spolupracuje pri vypracovaní legislatívnych opatrení a návrhov pre oblasť vedy a výskumu,
 • organizačne zabezpečuje prípravu porád s riaditeľmi a predsedami vedeckých rád organizácií SAV,
 • spolupracuje pri organizovaní porád a rokovaní zvolaných predsedom SAV, zabezpečuje ich prípravu po organizačnej a technickej stránke, administratívne spracováva materialy z týchto rokovaní,
 • v spolupráci s Právnym referátom Úradu SAV vypracováva právne stanoviská a analýzy,
 • podieľa sa na riešení právnej agendy súvisiacej s prípravou a realizáciou transformácie SAV,
 • vykonáva centrálnu evidenciu členstva v poradných orgánoch SAV,
 • v spolupráci s referátom pre komunikáciu a média organizačne zabezpečuje odovzdávanie cien a medailí SAV,
 • spracováva návrhy na štátne vyznamenania,
 • vedie evidenciu vydávaných interných predpisov SAV,
 • eviduje rozdelenie finančného limitu na pohostenie, občerstvenie a dary v rámci domácej reprezentácie,
 • vykonáva centrálnu evidenciu pošty predsedu SAV a v tomto rozsahu spisovú službu a archiváciu.

 

 

Kompetencie podpredsedníčky akadémie pre výskum
(zástupkyňa predsedu akadémie)

 

 • zastupuje predsedu akadémie v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu,
 • zodpovedá za prípravu analytických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vednej politiky akadémie, nástrojov na podporu výskumu a financovania vedy,
 • zabezpečuje účasť predsedníctva akadémie na hodnotení grantových programov VEGA, usmerňovanie grantovej agentúry VEGA a styk a spoluprácu s ďalšími grantovými agentúrami v SR,
 • zabezpečuje vyhľadávanie a iniciovanie ďalších možností financovania a podpory vedy a výskumu, schémy pre reintegračné programy, program COFUND - SASPRO a pod.,
 • zabezpečuje kontakt s APVV,
 • zabezpečuje prípravu "veľkých projektov" akadémie (projekty ŠF, iné strategické projekty) v spolupráci s členom predsedníctva akadémie zodpovedným za rozvoj infraštruktúry a programov udržateľnosti,
 • zabezpečuje programy na podporu kvalitných výskumných kolektívov, programy na podporu excelentnosti,
 • zabezpečuje priority akadémie a prierezové programy akadémie a programy výskumu,
 • zabezpečuje prístup na veľké medzinárodné zariadenia,
 • koordinuje činnosť odboru vedy a výskumu Úradu SAV.

 

 

Kompetencie podpredsedu akadémie pre ekonomiku

 

 • koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu zásad, rozpis a kontrolu rozpočtu akadémie,
 • metodicky usmerňuje hospodársku činnosť organizácií akadémie a prípravu analýz hospodárenia akadémie,
 • v spolupráci s podpredsedníčkou SAV pre výskum pripravuje rozvojové plány a vízie akadémie,
 • podieľa sa na príprave "veľkých projektov" v gescii akadémie,
 • podieľa sa na príprave transformácie akadémie,
 • zodpovedá za spoluprácu s MF SR a MPSVR SR,
 • je predsedom Komisie SAV pre ekonomické otázky, v mene ktorej predkladá predsedníctvu akadémie návrhy na využitie fondu opráv, havárií a nepredvídaných výdavkov,
 • je predsedom Škodovej komisie SAV,
 • koordinuje činnosť ekonomicko-technického odboru Úradu SAV.

 
  Vedúci/a odboru, referátu:

JUDr. Antonia Štaffová
Telefón:  02/ 57510 143
E-mail:  staffova@up.upsav.sk


Mgr. Lucia Kuchtová
Telefón:  02/57510140
E-mail:  kuchtova@up.upsav.sk


Eliška Vailingová
Telefón:  02/ 57510 165
Fax:  02/ 52495 689
E-mail:  vailingova@up.upsav.sk