Vnútorný auditorVnútorný audítor je v pracovnoprávnych vzťahoch podriadený priamo predsedovi SAV. Úrad SAV zabezpečuje materiálno technické podmienky pre výkon činnosti vnútorného audítora.

  Vnútorný audítor:
 • vykonáva koncepčnú, analytickú činnosť a pripravuje podklady na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu SAV s celoštátnou pôsobnosťou ? audítorská a usmerňovacia činnosť v oblasti finančného riadenia,
 • samostatne vykonáva vnútorný audit podľa kompetencií zo zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.,
 • hodnotí súhrn postupov finančného riadenia auditovaných subjektov pri plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov a vlastných prostriedkov auditovaných subjektov z hľadiska ich hospodárneho, efektívneho a účinného využívania,
 • hodnotí iné činnosti auditovaných subjektov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • hodnotí možné riziká súhrnu postupov finančného riadenia a iných činností auditovaných subjektov a navrhuje odporúčanie na odstránenie týchto rizík,
 • poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaných subjektov vedúcim zamestnancom zodpovedným za finančné riadenie,
 • vypracúva ročné plány svojej činnosti na základe objektívneho hodnotenia rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaných subjektov,
 • samostatne pripravuje plány na vykonávanie jednotlivých audítorských akcií a vykonáva audítorské akcie,
 • hodnotí údaje účtovnej závierky, dodržiavania rozpočtu, všeobecne záväzných právnych predpisov a úrovne vykonávania finančného riadenia auditovaným subjektom,
 • hodnotí mieru využívania materiálnych, finančných a ľudských zdrojov (organizačná štruktúra, duplicitné alebo prekrývajúce sa úkony a činnosti, komplikované toky informácií a pod.) a predkladá návrhy riešení,
 • hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vykonávaných finančných operácií a ich súladu s právnymi predpismi a hodnotí účinnosť postupov finančného riadenia pri odhaľovaní nedostatkov,
 • hodnotí primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačné systémy auditovaného subjektu obsahujú vzhľadom na povahu a rozsah činnosti auditovaného subjektu,
 • skúma a vyhodnocuje adekvátnosť a efektívnosť riadiacich a kontrolných mechanizmov a kvality výkonu pri ich realizácii,
 • hodnotí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v oblasti nakladania s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov Európskych spoločenstiev, s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami štátu,
 • vypracúva správu o výsledku vnútorného auditu na základe preukázaných zistení s uvedením nedostatkov a odporúčaní na ich nápravu, následne ju predkladá predsedovi SAV,
 • overuje zohľadnenie odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov,
 • vypracúva ročnú správu o svojej činnosti a predkladá ju v stanovenom termíne predsedovi SAV a Ministerstvu financií SR,
 • plní ďalšie úlohy v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overuje dodržiavanie ustanovení tohto zákona.

Ing. Jana Kolozsváryová
Telefón:  02/ 57510 204
E-mail:  kolozsvaryova (at) up.upsav.sk


Ing. Serena Kováčová
Telefón:  02/ 57510 181
E-mail:  kovacova (at) up.upsav.sk