Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad SAV


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1
Tel.: +421 (0) 2 57510 111
Fax: +421 (0) 2 57510 608
e-mail: admin@up.upsav.sk
url: www.urad.sav.sk


:: Telefónny zoznam Úradu SAV ::
Poslaním Úradu SAV (Ú SAV) je zabezpečovať úlohy súvisiace s činnosťou Predsedníctva SAV, funkcionárov SAV, t. j. predsedu SAV, podpredsedov SAV, vedeckého sekretára SAV, ich zástupcov a členov Predsedníctva SAV.
Pri svojej činnosti Ú SAV spolupracuje s orgánmi štátnej správy.